نمونه سوالات سی و سی پلاس پلاس

جواب این سوالات در یک فایل PDF می باشد.
صفحات: ۱۶۴ صفحه و ۱۳۹ سوال می باشد (نمونه سوالات سی و سی پلاس پلاس)

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان با تخفیف ویژه قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

——————————————————————————

۱- برنامه ای بنوییسید که مشخصات مثلثی را خوانده ، مساحت و محیط آن را نشان دهد .

۲- برنامه ای بنویسیسد که دو متغیر را از ورودی خوانده و محتویات آن را جابجا و چاپ نماید .

۳- برنامه ای بنویسید که سه عدد از ورودی گرفته مشخص کند می تواند اضلاع مثلث باشند یا خیر؟

۴- برنامه ای بنویسید که یک عدد تک رقمی گرفته (حداکثر تا ۳ ) سپس معادل حروفی آن را چاپ کند .

۵- برنامه ای بنویسید که معادله درجه ۲ را حل کند .

۶- برنامه ای بنویسیسد که  اعداد ۱ تا ۳ را از ورودی دریافت کند و معادل حروفی آن را چاپ کند .

۷- برنامه ای بنویسید که یک عدد تک رقمی گرفته (حداکثر تا ۳ ) سپس معادل حروفی آن را چاپ کند .(با  switch)

۸-برنامه ای بنویسیسد که  اعداد ۱ تا ۳ را از ورودی دریافت کند و معادل حروفی آن را چاپ کند .(با switch)

۹- برنامه ای بنویسید که n  نمره دانشجویی را خوانده و مشخص کند مشروط است یا نه ؟

۱۰- – برنامه ای بنویسید که مقدار y را از ورودی خوانده ، عبارت زیر را محاسبه کند :

۱۱- برنامه ای بنویسید که مجموع سری زیر را حساب کند .

۱+۱/۲+۱/۴+۱/۸+….

۱۲- برنامه ای  بنویسید که تعدادی عدد را خوانده و مجموع مربعات آنها را محاسبه کند و به همراه تعدادی عدد به خروجی ببرد .

۱۳- برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد را خوانده و کوچکترین و بزرگترین آنها را محاسبه کند .

۱۴- برنامه ای بنویسید که n عدد خوانده و بزرگترین آن را محاسبه کند .

۱۵- برنامه ای بنویسید که ۱۰ نمره دانشجویی را گرفته و میانگین نمرات و خود نمرات را نمایش دهد.(حل توسط آرایه انجام شود .)

۱۶- برنامه ای بنویسید که یک عضو را در یک آرایه ی n عضوی جست و جو کند .

۱۷- برنامه ای بنویسید که دو عدد بسیار یزرگ را با هم جمع کند.

۱۸- برنامه ای بنویسید که عناصردو آرایه n عضوی را مشخص کند با هم برابرند یا نه  ؟

۱۹-برنامه ای بنویسید که سری فیبوناچی را تولید و در یک آرایه نگهداری کند . …و۸ و ۵ و۳ و ۲ و۱ و۱

۲۰-  برنامه ای بنویسید که یک آرایه n عنصری را خوانده ومیانگین آنها و انحراف از میانگین را محاسبه کند .

۲۱- برنامه ای بنویسید که ۵ عدد را از ورودی خوانده سپس انها را به ترتیب معکوس در ارایه ی دیگری قرار داده و نتیجه را به خروجی ببرد .

۲۲- برنامه ای بنویسید که عناصر یک ماتریس ۳*۳ را از ورودی گرفته سپس مجموع عناصر قطر اصلی را محاسبه کند .

۲۳- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد دفعات تکرار آن را در یک ماتریس nm×چاپ کند .

۲۴- برنامه ای بنویسید که حاصلضرب دو ماتریس m×n را پیاده سازی کند .

۲۵- برنامه ای بنویسید که عناصر یک ماتریس m×n را گرفته و تعداد اعداد زوج و فرد آن ها را مشخص کند .

۲۶-برنامه ای بنویسید که دوعدد ازورودی گرفته با استفاده از زیر برنامه ها توان آن ها را محاسبه و چاپ کند.(توان :عدد اول به توان عدد دوم )

۲۷- برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه کند.

n 2                    n1

c =         n1       / n1 -  n2          /n2

۲۸- برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت روبرو را محاسبه نماید .

n 2                   n1

c =   n1       / n1 -  n2          /n2

۲۹- برنامه مثال بالا را با استفاده ازdiov بنویسید .

۳۰- برنامه ای به صورت بازگشتی بنویسید که سری فیبوناچی را چاپ کند .

۳۱-برنامه ای بنویسید که اطلاعات ۱۰ کتاب را از ورودی گرفته سپس شماره کتابی را خوانده و مشخصات کامل آن را چاپ کند.

۳۲- برنامه ای بنویسید که در یک سیستم کتاب فروشی کلیه کتاب هایی که قیمت آن ها زیرx ریال می باشد را گزارش کند :

۳۳- برنامه ای بنویسید که مشخصا ت پرسنل یک شرکت را گرفته سپس آنها را در فایلی نگهداری کند سپس از آن لیست حقوق کارمندان را محاسبه و چاپ کند .

۳۴- :برنامه ای بنویسید که حقوق پایه و تعداد فرزندان یک کارگر را گرفته وحقوق کل وی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کند:

حقوق پایه + فرزندان *۱۰=حقوق کل

۳۵- برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و مشخص کند ان عدد زوج است یا فرد.

۳۶- برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و بزرگترین انها را مشخص کند.(فقط با ۲ if )

۳۷- برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و بزرگترین و کوچکترین ان ها را مشخص کند.(فقط با ۳ if )

۳۸- برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و انها را به ترتیب بزرگ به کوچک نمایش دهد.

۳۹- برنامه ای بنویسید که اگر حروف a b c d را وارد کردیم بنویسد(big character)

اگر حروف a b c d را وارد کردیم بنویسد((little character

اگر اعداد ۱ تا ۴ را وارد کردیم بنویسد(a figure!)

در غیر اینصورت بنویسد (!unknown character)

۴۰- برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از ۱۰۰ را چاپ کند.

۴۱- برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد ۱ تا ۹۹ را محاسبه کند.

۴۲- برنامه ای بنویسید که اعداد زوج بین ۱۰۰ تا۱۰۰۱ را چاپ کند.

۴۳- برنامه ای بنویسید که حاصلضرب اعداد ۵ تا ۱۰ را محاسبه کند.

۴۴- برنامه ای بنویسید که دنباله زیر را تا عدد ۹۹۹ چاپ کند.

۱۰,۳۰,۵۰,۷۰,…

۴۵- برنامه ای بنویسید که سه عدد را به عنوان اضلاع مثلث از ورودی بگیرد.با فرض اینکه عدد سوم وتر است به ما بگوید ایا تشکیل مثلث قائم الزاویه می دهد یا نه؟

۴۵- برنامه ای بنویسید که ریشه های معادله درجه ۲ را محاسبه کند.

۴۶- برنامه ای بنویسید که دو مقدار اعشاری را از ورودی خوانده و تفاضل و حاصلضرب و حاصل تقسیم آنها را محاسبه کرده به خروجی ببرد .

برنامه وقتی خاتمه می یابد که هر دو عدد اعشاری صفر باشند.

۴۷- بر نامه ای بنویسید که با استفاده از حلقه های تودرتو خروجی زیر را تولید کند .

$$$$$$

$$$$$$

$$$$$$

$$$$$$

۴۸-برنامه ای بنویسید که ضرایب معادله درجه دوم را از ورودی گرفته ، معادله را حل کند .

a x ^ 2  + b x + c = 0

۴۹- برنامه ای بنویسید که عددی از ۱ تا ۷ را خوانده ، روزی از هفته را که معادل با آن است را در خروجی چاپ کند (switch).

۵۰- برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه کند ( n < 10 ).

۵۱- برنامه ای بنویسید که شماره کارمندی و حقوق تعدادی از کارکنان موسسه ای را دریافت کرده ، براساس تعرفه زیر ، مالیات حقوق آنها را محاسبه کند و به خروجی ببرد . سپس مشحص کند ، بیشترین دریافتی مربوط به کدام کارمند است .

از مالیات معاف                               ۴۰۰،۰۰۰ > حقوق

۱۰ درصد مالیات نسبت به مازاد                             ۵۰۰،۰۰۰ > حقوق > 400،۰۰۱

۱۵ درصد مایات نسبت به مازاد                               ۷۰۰،۰۰۰ > حقوق > 500،۰۰۱

۱۷ درصد مالیات نسبت به مازاد                     ۷۰۰،۰۰۰ < حقوق

۵۲  برنامه ای بنویسید که تعداد n  جمله از سری فیبوناچی را تولید کند .

۱        ۱        ۲        ۳        ۵        ۸        ۱۳ …

۵۳- برنامه ای بنویسید که کارکتری را که نشان دهنده رنگی است ، از ورودی خوانده به شما بگوید که چه رنگی را می خواهد انتخاب کند . مثلاٌ

کاربر حرف ‘r’ را وارد کرد برنامه به او بگوید که دوست دارد رنگ قرمز را انتخاب کند . برای تمام موارد حروف کوچک و بزرگ کنترل شود . مثل ‘r’ و ‘r’ برای رنگ قرمز.

۵۴- برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را در صفحه نمایش چاپ کند .

*

**

***

****

*****

******

۵۵- برنامه ای بنویسید که اعدادی را از ورودی خوانده تشخیص دهد آیا اعداد مورد نظر ، کامل هستند یا خیر . عددی کامل است که مجموع مقسوم علیه های آن ( به جزء خودش ) برابر با آن عدد باشد . پس از بررسیهر عدد ، برنامه باید از کاربر سوال کند که می خواهد به کارش ادامه دهد یا خیر.

۵۶- برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی و معدل تعداد n  دانشجو را از ورودی خوانده ، دانشجویی را که دومین معدل را از نظر بزرگی دارد پیدا کند و به خروجی ببرد.

۵۷- تابعی بنویسید که یک اشاره گر ار نوع صحیح وعدد صحیح n  را به عنوان پارامتر پذیرفته ، حافظه ای برای  n عدد صحیح تخصیص دهد وآدرس آن را به برنامه برگرداند.

۵۸- تابعی بنویسید که یک رشته ویک مقدار عددی را به عنوان آرگومان پذیرفته ،تعدادی از کاراکترهای این رشته را با این عدد مشخص می شوند در رشته دیگر قرار داده ، برگرداند. سپس برنامه ای بنویسید که از آن استفاده کند.

۵۹- برنامه ای بنویسیدکه دورشته را از ورودی خوانده ، یکی را در دیگری کپی کند.

۶۰-  برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ، فقط آن رشته هایی را که با حروف ‘b’ شروع می شوند در خروجی چاپ کند وبه جای آخرین رشته ، فقط کلید enter را فشار دهید.

۶۱- برنامه ای بنویسید که رشته عددی را حاوی نقطه اعشار است از ورودی خوانده ، آن را به عدد اعشاری تبدیل کند عنوان مثال ،رشته ’۴۲/۱۲۳ ‘رابه عدد ۴۲/۱۲۳ تبدیل نماید. تابعی برای خواندن رشته ،تابعی برای تبدیل وتابعی برای نوشتن عدد  در خروجی بنویسید . پارامترها از طریق فراخوانی با ارجاع به توابع ارسال شوند.

۶۲-برنامه ای بنویسید که سه مقدار عددی رابه عنوان آرگومان پذیرفته ،به تابعی ارسال کند وتابع بزرگترین مقدار آنهارا پیداکند . برنامه برنامه باید تعداد آرگومان هارا کنترل کند.

۶۳- برنامه ای بنویسید که رشته ای رااز ورودی خوانده ،به تابعی ارسال کند وتابع آن را به طور معکوس به خروجی ببرد.

۶۴- برنامه ای بنویسیدکه نام وشماره تلفن تعدادی از مشتریان مخابرات رااز ورودی خوانده ،در آرایه هایی ذخیره نماید. شماره تلفن ها در آرایه عددی ونام مشتریان در آرایه ای از اشاره گرهای رشته ای ذخیره شوند.سپس نامی از ورودی خوانده شده شماره تلفن وی را مشخص کرده ،در خروجی چاپ کند . برناممه باید برای ادامه کار ،از کاربر سوال کند . اگر کاربر جواب منفی داد ،برنامه خاتمه پیدا می کند. توابعی برای خواندن اطلاعات،جستجو وچاپ نتایج جستجو بنویسید.

۶۵- برنامه ای بنویسید که رشته ای را خوانده مجموع ارقام موجود در رشته را محاسبه کند وچاپ کند.

۶۶- برنامه ای بنویسیدکه رشته ای را خوانده موارد زیر را مشخص کند :

الف) تعداد حروف کوچک                                                ب) تعداد حروف بزرگ

ج) تعداد حروف صدادار                                        د) تعداد ارقام موجود در رشته

۶۷- برنامه ای بنویسیدکه با خواندن تعدادی عدد از ورودی ، آنها را در آرایه قرار دهد.سپس کلیه عناصر آرایه را بر عنصر وسط تقسیم کند. اگر عنصر وسط صفر باشد، بر عنصر بعد از عنصر وسط تقسیم کند………………..

۶۸- برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ،تمام کلمات چهار حرفی آن را باکلمه ‘love ‘ جایگزین کند.مثلاً رشته ‘i hate you,you doer ‘باید به رشته ‘i love you, you love ‘تبدیل شود.

۶۹- برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ،تمام کلمات چهار حرفی آن را باکلمه ‘love ‘ جایگزین کند.مثلاً رشته ‘i hate you,you doer ‘باید به رشته ‘i love you, you love ‘تبدیل شود.

۷۰- برنامه ای بنویسید که دو رشته s1 وs2 را از ورودی خوانده ، رشته s1 را در رشته s2 جست وجو کند.خواندن رشته ها توسط تابع اصلی وجست وجو رشته توسط تابعی انجام شود .

۷۱- برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ، مشخص کند که آیا رشته از هر دوطرف که در نظر گرفته شود یکسان است یاخیر . مثلاً رشته ‘beeb  ‘ چنین خاصیتی دارد .

۷۲- برنامه ای بنویسید که رشته ای را که به نقطه ختم می شود از ورودی خوانده ، کارکترهای موجود در رشته را به همراه تعداد دفعات تکرار آنها به خروجی ببرد.

۷۳-برنامه ای بنویسید که تعداد عددرا از ورودی خوانده ، آنهارا به طور مرتب در آرایه ای قراردهد (دقت داشته باشید که اعدد درموقع قرار گرفتن در آرایه ،به طور صعودی مرتب باشند )،سپس آرایه مرتب رابه خروجی ببرد.

۷۴- برنامه ای بنویسید که یک عدد ۲۰رقمی را باعدد ۲۰رقمی صحیح دیگر جمع کند برای این منظور ،هر یک از دو عدد رابه صورت رشته ای از ورودی بخوانید. سپس هر کاراکتر را به رقم معادل آن تبدیل کرده در یک عنصر آرایه قرار دهد وهر عدد را به همین روش در آرایه ذخیره نماید .(هر عدد در یک آرایه ). سپس حاصل جمع این آرایه دو عدد ۲۰رقمی را محاسبه کرده ،در خروجی چاپ کنید . تابعی برای خواندن رشته ها ،تابعی برای تبدیل کاراکتر به رقم ،تابعی برای انجام عمل جمع وتابعی برای چاپ عدد بنویسید.

۷۵- برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده ، تمام کارکترهای تکراری را از رشته حذف کند . رشته در برنامه اصلی خوانده شود و حذف کارکترهای تکراری در تابع انجام شود . تابع دو آرگومان دارد : رشته و طول رشته

۷۶- برنامه ای بنویسید که عناصر دو آرایه ۵ عنصری را که همگی از نوع صحیح هستند از ورودی خوانده ، آنها را به روش حبابی مرتب کند و سپس این دو آرایه را به طور مرتب در هم ادغام نماید . تابعی برای اخذ ورودی ، تابعی برای مرتب سازی ، تابعی برای ادغام و تابعی برای چاپ ارایه ها بنویسید.

۷۷- برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی تعدادی از دانشجویان را از ورودی خوانده ، در آرایه ای قرار دهد و سپس آرایه را به روش انتخابی به طور صعودی مرتب کند مرتب سازی به روش انتخابی انجام می شود : کوچکترین عنصر آرایه پیدا شده ، جای آن با عنصر اول آرایه عوض می شود . این روند تا مرتب سازی کامل آرایه ادامه می یابد . پس از مرتب سازی نتیجه را در خروجی چاپ کنید . سه تابع به کار ببرید ، تابعی برای خواندن عناصر آرایه ، تابعی برای مرتب سازی و تابعی برای چاپ عناصر آرایه.

۷۸- برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n   را از ورودی خوانده تمام اعداد اول قبل از آن عدد را با استفاده از تعریف زیر تعیین کرده به خروجی ببرد:

عددی اول است که بر هیچکدام از اعداد اول  قبل از خودش قابل قسمت نباشد.

۷۹- برنامه ای بنویسید که عدد اعشاری را از ورودی خوانده ، هریک از قسمتهای صحیح و اعشاری آن را به صورت یک عدد صحیح به خروجی ببرد . به عنوان مثال ، عدد ۴۲/۱۳ به صورت دو عدد صحیح ۱۳ و ۴۲ به خروجی برود.

۸۰- برنامه ای بنویسید که یک عدد اعشاری مثل۲۱/۶۴۳  را خوانده ، وارون آن را بیابد . وارون این عدد ۳۴۶/۱۲ است.

۸۱- برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح مثبت را از ورودی خوانده ، آنها را به روش تفریق بر هم تقسیم نماید.

۸۲- برنامه ای بنویسید که فاصله ای بر حسب فوت و اینچ گرفته ، معادل آن را برحسب متر و سانتیمتر بیان کنید . هر فوت ۳۰۴۸/۰ متر ، یک متر ۱۰۰ سانتیمتر و هر فوت ۱۲ اینچ است . حداقل از سه تابع استفاده کنید ، یکی برای ورودی ، یکی برای انجام محاسبات و دیگری برای خروجی .

۸۳- تابعی بنویسید که دو آرگومان را بپذیرد و آرگومان اول را به توان آرگومان دوم برساند . آرگومان اول یک مقدار double  و آرگومان دوم یک مقدار صحیح مثبت یا منفی است . برنامه ای بنویسید که از آن استفاده کند.

۸۴- تابعی دو آرگومان را بپذیرد : آرگومان اول ، یک کارکتر ، و آرگومان دوم مشخص می کند که این کارکتر در هر سطر از صفحه نمایش چند بار باید چاپ شود و آرگومان سوم مشخص می کند که این کارکتر در چند سطر باید چاپ شود. برنامه ای بنویسید که از این تابع استفاده کند .

۸۵- برنامه ای بنویسید که کارکتری را از ورودی خوانده ، آن را از ستون i تا ستون j صفحه نمایش چاپ کند ، برنامه ، کارکتر و مقدار i و j را به تابعی ارسال می کند و تابع عمل چاپ کارکتر را انجام می دهد .

۸۶- برنامه ای بنویسید که دو عدد اعشاری را از ورودی خوانده به تابعی ارسال کند ، تابع ، تفاضل ، حاصلضرب و حاصل تقسیم آنها را محاسبه کرده به برنامه ارسال نماید.

۸۷- برنامه ای بنویسید که معادله درجه دومی را از ورودی خوانده ، آنها را به تابعی ارسال کند . تابع معادله را حل کرده ، جوابها آن را به خروجی ببرد (به برنامه اصلی برنمی گرداند.)

۸۸-برنامه ای بنویسید که دمای هوا را برحسب فارنهایت خوانده ، به تابعی تحویل دهد و تابع آن را به درجه ساسیوس تبدیل کرده ، برگرداند.

۸۹- برنامه ای بنویسید که ۳ مقدار اعشاری را از ورودی خوانده ، به تابعی ارسال و تابع میانگین آنها را محاسبه کرده ، برگرداند.

۹۰- برنامه ای بنویسید که n  جمله از سری فیبوناچی را به روش بازگشتی تولید کند؟

پ۹۱- برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده به کمک تابع بازگشتی ، شمارش معکوس از آن عدد به یک را انجام دهد)شماره ها در خروجی چاپ کند)؟

۹۲- برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی خوانده به کمک تابع بازگشتی ، شمارش معکوس از آن عدد به یک را انجام دهد)شماره ها در خروجی چاپ کند(؟

۹۳- در شرکتی ، سالانه ۱۵۰ خودکار و ۵۰ بسته کاغذ a4 مصرف می شود . در پایان سال ، این شرکت می خواهد بداند که در سال آینده چقدر باید برای این بخش از تجهیزات اداری هزینه کند . برنامه ای بنویسید که قیمت این اقلام را در امسال از ورودی خوانده ، با خواندن نرخ تورم در سال آینده ، هزینه شرکت را در این بخش محاسبه نماید و به خروجی ببرد . تورم به صورت درصد وارد می شود که باید آن به یک مقدار اعشاری تبدیل کند . مثلا اگر تورم را به صورت ۶/۵ از ورودی بخواند باید آن را به صورت ۰۵۶/۰ به کار ببرد.

۹۴- شرکتی به هر یک از دو نفر از متخصصین خود ماهانه ۷۵۰۰۰۰ ریال پرداخت می کند ، او می خواهد بداند که اگر ۵/۱۳ درصد به حقوق هر کدام اضافه کند ، سالانه چقدر به هزینه شرکت اضافه می شود . برنامه ای بنویسید که این کار را برای شرکت انجام دهد.

۹۵- برنامه ای بنویسید که وزن کالایی را بر حسب کیلوگرم دریافت کرده ، وزن آن را بر حسب گرم در خروجی چاپ کند .

۸۱- برنامه ای بنویسید که سال تولد کاربر را از ورودی خوانده ، مشخص کند که او چند سال ، چند ماه ، چند روز ، چند ساعت ، چند دقیقه و چند ثانیه عمر کرده است .

۸۲-این سورس مثلث خیام برات رسم می کنه . در این سورس از توابع ++C استفاده شده .

۸۳- این برنامه برای رسم یک مثلث با استفاده از علامت * هستش
اینم حالت پیشرفته و کد نویسی شده مثلث با ستاره که البته چشمک زنش خراب شده
با همان دستور پاک کردن صفحه میتونید درستش کنید

۸۴- یافتن اولین کلمه از یک لیست ورودی (برحسب حروف الفبا)

۸۵- محاسبه اعداد فردی که مجموع آنها عدد ورودی را می سازد

۸۶- پروژه هانوی

۸۷- تایمر در C++

۸۸- با استفاده از ساختار حلقه ی for برنامه ای بنویسید که ۱۰ عدد از ورودی دریافت و مغلوب اعداد را در خروجی چاپ کند .

مثال:۵۳۲—>235

۸۹-این یک بازی است که با تابع راندوم ساخته شده.

برنامه عددی بین ۱ تا ۱۰۰ در نظر می گیرد و شما پیش بینی می کنید که عدد چی بوده و برنامه می گوید که ((عدد من بزرگتر است )) یا (( عدد من کوچکتر است)) و باز عددی می خواهد تا به جواب برسد . و بعدش میگه که شما چند بار تلاش کرده اید.می توانید عدد ۱۰۰ را در سورس تغییر دهید خودتان.

۹۰-جستجوی دودویی

۹۱-الگریتم فلوید

۹۲- جستجوی خطی

۹۳-برنامه ای که یک کاراکتر از ورودی گرفته و کد ASCII مربوط به آن کاراکتر را در خروجی چاپ می کند.

۹۴-این برنامه ای است که وقتی کاربر تعدادی عدد و حرف وارد می کند،،، می آید حروف را حذف می کند و عدد را چاپ می کند و تعداد اعداد وارد شده را هم می گوید.

۹۵- برنامه ضرب دو ماتریس در C++

۹۶-نوع مثلث را تشخیص می دهد.

۹۷- ساختار ساعت

۹۸- مثال آب و هوا :

۹۹- برنامه کتابخانه

۱۰۰- برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد زوج ۱ تا ۱۰۰ را محاسبه کند.

۱۰۱- برنامه ای بنویسید تا مجموع اعداد یک تا صد را محاسبه کند.

۱۰۲- برنامه ای بنویسید که تعداد نامشخصی عدد مثبت را از ورودی دریافت نماید و میانگین آنها را محاسبه نماید. عدد ۱- را برای مشخص کردن انتهای لیست اعداد در نظر بگیرید.

۱۰۳-برنامه ای بنویسید که لیست نمرات یک کلاس را دریافت کرده و تعداد قبولی ها و مردودی ها را مشخص کند. ضمنا در ابتدای برنامه تعداد نمرات لیست پرسیده شود.

۱۰۴- برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کرده و ۲ به توان آن عدد را محاسبه و در خروجی چاپ نماید.

۱۰۵- برنامه ای بنویسید که جدول ضرب  تایی X*Y را ایجاد کند.

۱۰۶- برنامه زیر مجموع اعداد ۱ تا ۲۰ به جز ۱۰ را محاسبه می کند.

۱۰۷-برنامه ای بنویسید که sin و cos وtan زاویه های زوج ۱ تا ۹۰ درجه را در خروجی به صورت جدول بندی شده تا سه رقم اعشار چاپ نماید.

۱۰۸- تابعی بنویسید که سه عدد را به عنوان ورودی دریافت کرده و بزرگترین آنها را به عنوان خروجی برگرداند. این تابع را در برنامه ای به کار ببرید.

۱۰۹- برنامه ای می نویسیم تا با استفاده از تابع ۲۰ جمله اول دنباله مذکور را نمایش دهد.

۱۱۰- تابع هانوی و برنامه ای که در آن این تابع مورد استفاده قرار گرفته است به صورت زیر می باشد :

۱۱۱- برنامه زیر ۲۰ عدد تصادفی بین ۱ تا ۶ را ایجاد می کند. که این برنامه را می توان ۲۰ بار پرتاب یک تاس در  نظر گرفت :

۱۱۲- مانند مثال قبل ولی هر دفه عدد تغییر می کند.

۱۱۳- برنامه ای بنویسید که پرتاب سکه ای را شبیه سازی کند ، بدین صورت که سکه را ۲۰۰۰ بار پرتاب کند و دفعات رو یا پشت آمدن سکه را چاپ کند.

۱۱۴- به عنوان مثال برنامه برج هانوی را که در مبحث توابع بازگشتی نوشتیم با استفاده از نوع void بازنویسی می کنیم.

۱۱۵- برنامه زیر نحوه مقدار دهی به آرگومان های پیش فرض و نیز نحوه فراخوانی تابع با مقدار پیش فرض را نشان می دهد . در این برنامه حجم جعبه ای محاسبه می شود .

۱۱۶- برنامه زیر نحوه کاربرد عملگر (::) را نشان می دهد .

۱۱۷- تابعی بنویسید که دو متغیر را به عنوان ورودی دریافت کرده و مقادیر آنها را جابه جا کند . از این تابع در برنامه ای استفاده کنید .

۱۱۸- تابع prevnext در برنامه زیر مقادیر صحیح قبل و بعد از اولین آرگومان را به عنوان خروجی بر می گرداند .

۱۱۹- برنامه زیر نحوه به کار گیری توابع گرانبار شده را نشان می دهد .

۱۲۰- مثال : در برنامه زیر طول آرایه توسط متغیر ثابتی تعیین می گردد و عناصر آرایه توسط حلقه for مقدار دهی شده و سپس توسط حلقه for دیگری ، مقدار عناصر آرایه چاپ می گردد .

۱۲۱- برنامه ای بنویسید که ۱۰ عدد صحیح را ورودی دریافت کرده و در آرایه ای قرار داده سپس مجموع عناصر آرایه را محاسبه کرده و درخروجی چاپ نماید .

۱۲۲- مثال : برنامه ای بنویسید که توسط آرایه ، نمودار میله ای افقی برای اعداد {۱ و۱۷ و۵ و۱۳ و۹ و۱۱ و۷ و۱۵ و۳ و۱۹ } رسم کند .

۱۲۳- مثال : برنامه ای بنویسید که یک تاس را ۶۰۰۰ بار پرتاب کرده و توسط آرایه ای تعداد دفعات آمدن هر وجه را حساب کند .( تعداد دفعات آمدن هر وجه را یک عنصر آرایه ای در نظر بگیرید )

۱۲۴- برنامه زیر نحوه به کار گیری آرایه های رشته ای را نشان می دهد.

۱۲۵- برنامه زیر نحوه ارسال یک آرایه را به تابع و تفاوت ارسال یک عنصر آرایه به تابع و ارسال کل آرایه به تابع را نشان می دهد .

۱۲۶- برنامه زیر لیست اعداد ذکر شده را به شیوه مرتب کردن حبابی ، از کوچک به بزرگ مرتب می کند .

۱۲۷- برنامه زیر نمونه ای از جستجوی خطی در آرایه می باشد :

۱۲۸- برنامه زیر نمونه ای از جستجوی دو دویی در آرایه مرتب می باشد .

۱۲۹- در برنامه زیر چند نمونه از مقدار دهی اولیه به آرایه دو بعدی ۲ در ۳ آورده شده است :

۱۳۰- در برنامه زیر آرایه ۲ بعدی ۱۰ در ۱۰ را با مقادیر جدول ضرب ، مقدار دهی می کنیم و سپس آن را بر روی صفحه نمایش چاپ می کنیم .

۱۳۱- برای آشنایی با نحوه استفاده از اشاره گرها به برنامه زیر توجه کنید.

۱۳۲- در برنامه زیر ، شیوه ارسال آرگومان توسط اشاره گر به تابع مورد استفاده قرار گرفته است .

۱۳۳- برای درک نحوه ارتباط و شباهت آرایه ها و اشاره گرها ، به برنامه زیر که در آن عناصر آرایه ای توسط چهار روش متفاوت در خروجی چاپ می شوند ، توجه کنید :

۱۳۴- تابع فوق تعداد n حرف را از رشته s2 در رشته s1 کپی می کند و s1 را به عنوان خروجی برمی گرداند . به برنامه زیر توجه کنید :

۱۳۵- تابع فوق n حرف از رشته s2 را به رشته s1 اضافه می کند و s1 را به عنوان خروجی تابع بر می گرداند. به برنامه زیر توجه کنید :

۱۳۶- تابع فوق n حرف اول رشته s1 را با رشته s2 مقایسه می کند و خروجی تابع همانند خروجی strcmp خواهد بود . به برنامه زیر توجه کنید :

۱۳۷- تابع فوق رشته s1 را توسط s2 جدا جدا می کند . به برنامه زیر توجه کنید

۱۳۸-تابع فوق طول رشته s را به عنوان خروجی بر می گرداند . به برنامه زیر توجه کنید :

۱۳۹- در برنامه زیر ساختار Time مورد استفاده قرار گرفته است و توسط روش ارسال آرگومان با ارجاع به توابع ، شیء dinnerTime که از نوع ساختار Time می باشد به توابع printUniversal و printStandard ارسال شده است.

ارسال يک پاسخ

شما بايد وارد سیستم شده برای ارسال یک نظر.

تمامی محصولات :

تمامی محصولات


11500 تومان خريد و دانلود فایل


4 خرید

0 نظر
امتیاز خریداران به این فایل
          0
ساخته شده ۱۴-ارد-۱۳۹۳
حجم فایل: 5906کیلو بایت
نرم افزارهای مورد نیاز pdf reader و برای نوشتن کدها برنامه سی پلاس پلاس,
فایل راهنما دارد
طرح بندی Fixes
تعداد نمایش 8529
فرمت فایل pdf,
برچسبها:
موبایلتو شارژ کن